کمک در استفاده از خدمات TIS National

Translating and Interpreting Service (TIS National) یک خدمت ترجمانی برای کسانی که به انگلیسی نمیتوانند گفتگو کنند و برای موسسات و کار و کسب هایی است که ضرورت دارند با مراجعین غیر انگلیسی زبان خود گفتگو کنند. خدمات ما غیر انگلیسی زبانان را قادر میسازند که مستقلانه به خدمات و معلومات در استرالیا دسترسی پیدا کنند.

خدمات برای غیر انگلیسی زبانان

TIS National دسترسی به ترجمان ها را از طریق تلفونی و یا با حضورفردی در یک قرار ملاقات فراهم میسازد.

اکثر خدمات TIS National به افراد غیر انگلیسی زبان مجانی اند. به طور کلی سازمان که شما با آن تماس میگیرید پرداخت مصارف این خدمات را قبول میکند.

ترجمانی فوری تلفونی

خدمات ترجمانی فوری تلفونی، 24 ساعت در روز، هر روز سال با زنگ زدن به 450 131 در دسترس است. برای معلومات بیشتر  خدمات ترجمانی فوری تلفونی را ببینید.

خدمات ترجمانی تلفونی از قبل رزرو شده 

شما ممکن است از یک سازمان تقاضا کنید که خدمات ترجمه تلفونی را برای شما برای یک قرار ملاقات و یا مصاحبه برنامه ریزی شده از قبل رزرو نماید. خدمات ترجمۀ تلفونی از قبل رزرو شده معمولا توسط سازمانی که نیاز به برقراری ارتباط با مراجعین غیر انگلیسی زبان خود دارد انجام میگیرد. برای معلومات بیشتر  خدمات ترجمانی تلفونی از قبل رزرو شده را در این جا ببینید: 

ترجمان حضوری

ترجمان حضوری را میتوان قبل از یک قرار ملاقات رزرو کرد تا در یک محل خاص حاضر گردد. قرارملاقات های حضوری معمولا توسط سازمانی که نیاز به برقراری ارتباط با مراجعین غیر انگلیسی زبان خود دارند رزرو میگردد. برای معلومات بیشتر ترجمانی حضوری را ببینید:

آیا سازمانها باید ترجمان بگیرند؟

وزارت ها و سازمانهای حکومت استرالیا تعهد دارند که تحت پالیسی دسترسی چند فرهنگی و حقوق برابر پاسخگوی نیاز های مراجعین با مهارت انگلیسی محدود باشند.

برخی از مؤسسات خصوصی ممکن است تلفون های TIS National را قبول نکنند، ولی اگر با آن مؤسسه بطور مستقیم زنگ بزنید، آنها ممکن است بتوانند با کمک یک ترجمان تلفونی، تلفون شما را جواب بدهند.

اگر می خواهید با مؤسسه ای تماس بگیرید که مشتری TIS National نیست، و این مؤسسه مایل نیست که مصارف این خدمات را قبول نماید، ممکن است خواسته باشید خود شما حساب شخصی باز کنید و خودتان مصارف ترجمان را پرداخت نمائید. برای کسب معلومات در مورد ثبت حساب خصوصی با TIS National مراجعه کنید به:

سازمانهای که از ترجمانهای TIS National استفاده میکنند

شما میتوانید لیست انواع سازمانهایی را که از خدمات TIS National استفاده میکنند در این جا مشاهده کنید: