ترجمۀ اسناد

ترجمه مجانی اسناد

خدمات ترجمۀ مجانی را Department of Social Services (DSS)‎ برای شهروندان واجد شرایط استرالیا و مهاجرینی که طور دایمی در استرالیا اقامت می نمایند ارائه می نماید تا اسناد شخصی دارای شرایط خود را به انگلیسی ترجمه کنند. بعضی از دارندگان ویزای موقت / مشروط نیز ممکن است بسته به نوع ویزای شان، دارای شرایط استفده از این خدمات باشند.

مراجعین واجد شرایط میتوانند اسناد دارای شرایط خود را تا دو سال اول بعد از رسیدن به استرالیا طور مجانی ترجمه نمایند. این خدمات برای ترجمۀ اسنادی که برای درخواست ویزا نیاز به ترجمه دارند نیست.

برای کسب معلومات در مورد خدمات ترجمۀ مجانی به Adult Migrant English Program (AMEP) محلی خود تماس بگیرید.

ارائه کنندگان Adult Migrant English Program

ارائه کنندگان خدمات Adult Migrant English Program (AMEP) واجد شرایط بودن درخواست دهندگان و اسناد آنها را برای ترجمۀ مجانی ارزیابی میکنند.

برای معلومات بیشتر در مورد AMEP یا دیدن لیست ارائه کنندگان خدمات AMEP در استرالیا لطفا از وب سایت وزارت تحصیلات و کارآموزی بازدید کنید ویا به خط معلومات تلفونی Skilling Australia به شمارۀ 73 38 13 زنگ بزنید.

معلومات بیشتر در مورد خدمات ترجمۀ مجانی در وب سایت Department of Social Services در دسترس است.

ترجمۀ اسناد به صورت تجارتی

TIS National اسناد را طور تجارتی ترجمه نمیکند.

اگر ضرورت به ترجمۀ اسناد طور تجارتی دارید، برای پیدا کردن یک ترجمان کتبی واجد شرایط میتوانید وب سایت  National Accreditation Authority for Translating and Interpreting (NAATI)‎ را جستجو کنید.